EPFKSTADGAR FÖR ENKÖPINGS PREDATORFISKEKLUBB

Gällande från och med 11 01 01

§ 1                        Ändamål och syfte

Enköpings Predatorfiskeklubb är en sammanslutning av sportfiskeintresserade personer i Enköpings kommun med omnejd.

Klubben har till syfte:

att            bidraga till sportfiskets utveckling som rekreationsform

att            befrämja etiskt sportfiske och fiskevård

att            i medlemmars intresse verka för ändamålsenlig organisation av sportfisket och fiskevattnens rationella utnyttjande

att            bekämpa olaga och olovligt fiske samt andra avarter på fiskets område

att            verka för ökat fiske- och naturvett liksom respekt för andras rätt

att            befrämja gott samarbete med klubbar, föreningar och andra kategorier av fiskare för åstadkommande av god trivsel på och vid fiskevattnen

§ 2                        Medlemskap

Rätt till medlemskap äger varje sportfiskeintresserad person, som ansöker om inträde, betalar föreskrivna avgifter samt efterlever klubbens stadga och föreskrifter.

Medlem som på ett förtjänstfullt sätt har främjat klubbens syften och/eller betydelse kan utses till hedersmedlem. Förslag ska komma från en enhällig styrelse och läggas fram på klubbens årsmöte, som beslutar. Ett beslut om hedersmedlemskap innebär att klubben står för samtliga medlemskapskostnader för hedersmedlemmen framöver på den aktuella klubben.

§ 3                        Säte

Föreningens säte är i Enköpings kommun.

§ 4                        Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställes årligen av årsmötet för nästkommande verksamhetsår.

§  5                       Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra allmänt möte och styrelse.

 § 6                        Stadgetolkning

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av dessa stadgar eller om fall förekommer som inte är förutsett i stadgarna avgörs frågan av styrelsen. Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att i sådana frågor icke väcka talan vid allmän domstol.

§ 7                        Rösträtt/omröstning

Vid årsmöte och extra allmänt möte äger varje medlem en röst. I händelse av omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet undantaget stadgeändring eller upplösning där bestämmelserna § 28 och § 29 gäller. Vid personval tillämpas relativ majoritet.

All omröstning är öppen såvida ej annat begärs. Undantaget personval då röstförfarandet är slutet.

Vid val med slutna sedlar får valsedel icke uppta andra namn än de som ställts under proposition, ej heller får fler namn än det antal som skall väljas anges på röstsedel.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst under förutsättning att denne är medlem i föreningen. Är ordförande icke röstberättigad skall lotten avgöra.

 § 8                        Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång. Kallelse, verksamhetsberättelse och övriga handlingar skall tillsändes samtliga medlemmar senast en vecka före årsmötet.

Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

§ 9                        Motioner             

Enskild medlem äger rätt att genom motion få ärende behandlat på årsmöte. Motioner skall ha inkommit till styrelsen senast två veckor innan årsmötet.

Styrelsen skall yttra sig över dessa och tillställa medlemmarna motioner och yttrande senast en vecka före årsmötet.

 § 10                      Årsmötesdagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

1                           Val av ordförande för mötet

2                           Anmälan av styrelsens val av sekreterare

3                           Upprop och fastställande av röstlängd

4                           Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera  mötesprotokollet

5                           Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst

6                           Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

7                           Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret

8                           Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under samma tid

9                           Fastställande av balansräkning

10                         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (I denna fråga äger ej styrelsens ledamöter rösträtt.)

11                          Fastställande av förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det nästkommande verksamhetsåret

12                         Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt § 17

13                         Val av föreningens ordförande för en tid av ett år

14                         Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år

15                         Eventuella fyllnadsval

16                         Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

17                         Val av två revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får styrelsens ledamöter icke delta)

18                         Val av tre ledamöter att utgöra valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som sammankallande.

19                         Behandling av styrelsen väckta frågor

20                         Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges i § 9

21                         Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter

§  11                     Extra allmänt möte

Extra årsmöte hålles då styrelsen anser det nödvändigt, eller då minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen med personlig namnteckning och angivande av ärende därom gjort framställning, eller revisorerna så begär.

När sådan begäran inkommit skall styrelsen inom en månad kalla till extra allmänt möte.

På extra allmänt möte kan endast ärenden angivna i kallelse behandlas.

Kallelse till extra allmänt möte utsändes skriftligen senast 14 dagar före mötet.

 § 12                      Valbarhet

Valbar till styrelse, suppleant och valberedning och övriga förtroendeuppdrag inom klubben är varje i stadgans mening röstberättigad medlem.

§ 13                      Valberedningens sammansättning och åligganden

Valberedningen består av sammankallande och två övriga ledamöter valda av årsmötet.

Valberedningen sammanträder på kallelse av sammankallande eller när övriga ledamöter så begär.

Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmötet tillfråga dem vars mandattid utgår om de önskar kandidera för kommande mandatperiod.

Senast 10 dagar före årsmötet skall valberedningen till styrelsen meddela sitt förslag samt senast 7 dagar innan årsmötet offentliggöra sitt förslag till medlemmarna.

 § 14                      Revision

Revisorerna skall fortlöpande under året ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.

Föreningens räkenskaper och annat underlag för revision skall vara revisorerna tillhanda senast en två veckor före årsmötet.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsens överlämna revisionsberättelse senast sju dagar före årsmötet.

 § 15                      Räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 § 16                      Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassören var och en för sig  eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

 § 17                      Styrelsens sammansättning

Styrelsen består av ordförande och 2-4 övriga ledamöter samt två suppleanter. Vid förfall för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe, enligt samma turordning, för tiden, t.o.m. nästa årsmöte. Undantaget är när av årsmötet konstituerad funktionär lämnar uppdraget och det återstår mer än 5 månader av mandattiden, skall extra allmänt möte kallas.

Suppleanter skall kallas till styrelsemöte och äger där närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen utser inom sig, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som erfordras.

Sekreterare och kassör bör utses inom men kan väljas utom styrelsen.

§ 18                      Mandattid

Ordförande väljs av ordinarie årsmöte med en mandattid om ett år. Övriga ledamöter väljs på två år varvid hälften väljs varje år.

Suppleanter och revisorer väljs av ordinarie årsmöte varje år.

§ 19                      Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig vid sammanträde när minst en ledamot mer än hälften är närvarande och att dessa vid minsta beslutsmässiga antal är eniga.

Vid val och omröstning inom styrelsen äger varje ledamot en röst.

Vid lika röstetal äger ordförande utslagsröst. Om omröstningen är sluten avgör lotten.

 § 20                      Styrelsens åligganden

Styrelsen skall inom ramen för Enköpings Predatorfiskeklubb’s stadgar svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att:

  • tillse att för föreningen gällande lagar och förordningar efterföljes
  • verkställa av årsmötet fattade beslut
  • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
  • ansvara för och förvalta föreningens medel
  • tillställa revisorerna räkenskaper enligt § 14 och förbereda årsmöte

 § 21                      Kallelse

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, eller då minst halva antalet ledamöter så begär.

§ 22                      Protokoll

Vid styrelsesammanträde och årsmöte skall föras protokoll. Detta skall justeras av mötesordförande och av en särskild utsedd protokolljusterare vid styrelsesammanträde och två utöver ordförande vid årsmöte.

Medlem/ledamot äger rätt att få avvikande mening antecknad till protokollet.

§ 23                      Adjungering

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte  rösträtt men ges yttrande- och förslagsrätt. Denna får utses till befattning inom styrelsen.

§ 24                      Ungdomsverksamhet

Ungdom under 18 år, som är medlem i klubben samt ett antal av 10 st. eller fler bildar sektion, vilken väljer egen styrelse. Valbar i sektionsstyrelsen är såväl medlem i sektionen som medlem i huvudföreningen.

§ 25                      Arbetsgrupper

I specifika frågor utser styrelsen inom eller utom sig de arbetsgrupper den anser nödvändig för verksamheten.

 § 26                      Utträde

Medlem äger rätt att när som helst utträda ur föreningen. Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som efter sådan begäran utträtt ur föreningen äger icke rätt att återfå hela eller delar av inbetald medlemsavgift. Medlem som icke erlagt medlemsavgift senast 0201 årligen, anses ha utträtt ur föreningen.

§ 27                      Uteslutning

Medlem som uppsåtligen skadar klubben eller grovt åsidosätter stadgarnas bestämmelser eller uppträder så att klubbens anseende bringas i fara kan av styrelsen uteslutas ur klubben. Fråga om uteslutning är får dock icke träda i laga kraft förrän medlemmen beretts tillfälle att inom bestämd tid yttra sig i ärendet.

§ 28                      Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst en månads mellanrum, varav det ena  skall vara ordinarie årsmöte. För besluts giltighet krävs minst  ¾ majoritet av röstberättigade närvarande.

Förslag till ändring av stadgarna kan skriftligen avges av medlem genom motion samt av styrelsen.

§ 29                      Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande allmänna möten med minst två månaders mellanrum, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. För besluts giltighet krävs minst ¾  majoritet av röstberättigade närvarande.

I samband med andra beslutet om upplösning skall mötet också besluta om disposition av föreningens tillgångar, vilket inte får fördelas bland medlemmarna.