Kära medlemmar då var det äntligen dags igen, nytt år o nya möjligheter.
Vi kör igång med årsmöte tisdagen 6/3 kl 19 på myggstigen 15 i Gånsta.
När detta möte är avslutat så kör vi  klubbmöte direkt efter där det nog finns en hel del att diskutera.
För att få deltaga på mötena så måste man betala årsavgiften på 200:- (tillvägagångsätt finns under fliken bli medlem) i värsta fall kan det betalas på plats.
Dagordning årsmöte
1.Val av ordförande för mötet
2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare
3.Upprop och fastställande av röstlängd
4 .Val av två justerare tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötesprotokollet
5. Faställande om mötet blivit i laga ordning utlyst
6.Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
8.Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under samma tid
9.Fastställande av balansräkning
10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser (I denna fråga äger ej styrelsens ledamöter rösträtt.)
11. Fastställande av förslag till verksamhetsplan samt behandling av budget för det nästkommande verksamhetsåret
12.Fastställande av antalet styrelseledamöter enligt § 17
13.Val av föreningens ordförande för en tid av ett år
14.Val av halva antalet övriga styrelseledamöter för en tid av två år
15.Eventuella fyllnadsval
16.Val av två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år
17.Val av två revisorer jämte personliga suppleanter för en tid av ett år. (I detta val får styrelsens ledamöter icke delta)
18.Val av tre ledamöter att utgöra valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses som sammankallande.
19.Behandling av styrelsen väckta frågor
20.Behandling av ärenden varom förslag ingivits i den ordning som anges i § 9
21.Fastställande av medlemsavgifter och andra avgifter